Angeliqa Jansson Hejdenberg

Studenter

Angeliqa Jansson Hejdenberg

Design Master Level
AngeliqaJHejdenberg_Picture1_TBerglund_RBlank_w.jpg
AngeliqaJHejdenberg_Picture2_TBerglund_RBlank_w.jpg

INREDNING AV RESTAURANG OLSSONS BRYGGA

<p> - ett inredningsförslag för vanligt folk, skapat med storytelling som verktyg </p>

Examensarbetet har gjorts i samband med praktik på Stylt Trampoli, vars uppdrag bestod i att skapa ett inredningsförslag för restaurang Olssons Brygga i Arvika. Med storytelling som verktyg har ett inredningsförslag gestaltats, vars mål är att borga för en publik ur vitt målgrupper. Med utgångspunkten att det finns ett glapp mellan arkitekter och lekmän undersöktes och sammanfattades värderingskriterier, gällande restauranginredning hos vanligt folk/ lekmän. Syftet var att öka kunskapen kring andra människors värderingsmönster relaterade till inredning.
Även att bli medveten om hur kunskapen påverkar gestaltningen av ett inredningsförslag. I rapporten redovisas ett inredningsförslag påverkat av ovan nämnda värderingskriterier, samt storytellingmetodens påverkan på förslaget.

The exam work has been made in connection with an internship at Stylt Trampoli, whose current assignment was to create an interior design suggestion for restaurant Olsson Brygga in Arvika, Sweden. With storytelling as a tool has a furnishing proposal been created. The goal was that the proposal should appeal to an audience of diverse groups. With the starting point that there is a gap between architects and laymen, were valuation criteria’s about the subject, with laymen investigated and summarized. The aim was to raise awareness of other human score patterns related to interior design. Even to become aware of how the knowledge may affect an interior design proposal. The report presents a proposal affecting the interior, of the above
assessment criteria, and the storytelling method impact on the proposal.

Namn: ANGELIQA JANSSON HEJDENBERG
E-mail: angeliqa [at] hejdenberg.com

AngeliqaJHejdenberg_Picture1_TBerglund_RBlank.jpgLadda ner
AngeliqaJHejdenberg_Picture2_TBerglund_RBlank.jpgLadda ner
Rapport_Inredning_av_Olssons_Brygga_2009.pdfLadda ner