Undervisning och lärande av praktisk kunskap

Undervisning och lärande av praktisk kunskap är ett forskningsprojekt som tar utgångspunkt i pågående forskning inom skolämnena slöjd och idrott & hälsa. Forskningen kopplas samman för att utveckla både ämnesspecifik och gemensam kunskap.

Forskningsprojektet har tre syften. Det första syftet är att genom empiriska studier skapa kunskap om undervisningens roll för lärande av praktisk kunskap inom slöjd och idrott & hälsa. Omfattande videoinspelningar av undervisning för att skapa kunskap om lärandets utveckling över en lägre tid i ett antal klasser ska genomföras under fyra år.

Det andra syftet är att initiera utvecklingen av ett gemensamt didaktiskt språk och kollektiv kunskapsprocess. Målet är att skapa kunskap om undervisning och lärande av ett specifikt innehåll (kroppsligt praktisk kunskap) – vad detta lärande respektive undervisning består i, hur det åstadkoms och förutsättningarna för det åstadkomna.

Att utveckla fortbildningsmaterial tillsammans med lärare med utgångspunkt i deras kompetens är ett tredje syfte.

Forskningsprojektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, leds av David O. Kronlid i samarbete med professor Leif Östman och Dr. Joacim Andersson, alla verksamma vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet som också är värdinstitution för projektet. HDK representeras av Marléne Johansson, professor i slöjd. Projektet pågår till och med 2018.

Projektplanen kan laddas ned från Vetenskapsrådets projektdatabas.

För mer information, kontakta Joacim Andersson.

Sammanfattning: Det har traditionellt sett funnits en idé om att människans liv kan delas upp i en kroppslig och en intellektuell sfär och att dessa delar är strikt åtskiljda. Detta resulterar ofta i att man skiljer mellan sk. praktisk och sk. teoretisk kunskap. Reaktioner mot denna idé kan man se exempel på inom i stort samtliga vetenskapliga discipliner från slutet av 1800-talet och framåt. Svensk forskning har traditionellt varit duktig på att beskriva och förstå praktiska dimensioner av kunskap. Framstegen inom detta forskningsfält har dock inte planterats i någon större utsträckning inom den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt inte inom den forskning som riktar sig mot relationen mellan undervisning och lärande. Därför är syftet med detta forskningsprojekt att undersöka lärande av praktiska kunskaper i skolämnena slöjd och idrott och hälsa, med särskild inriktning på innehåll för lärande. Projektet samlar forskare inom sociologi, psykologi och pedagogik som är intresserade av kroppsbaserad kunskap. Två doktorander är anställda i forskningsprojektet. Projektet har tre syften. Det första syftet är att genom empiriska studier skapa didaktisk kunskap om undervisningens roll för lärande av praktisk kunskap inom de två skolämnena Slöjd och Idrott & hälsa. I anknytning till detta syfte genomförs främst omfattande videoinspelningar av undervisning. Det andra syftet är att initiera utvecklingen av ett gemensamt didaktiskt språk. Det tredje syftet är att utveckla fortbildningsmaterial i samarbete med lärare med utgångspunkt i deras kompetens och de vunna forskningsresultaten.