Utställningar

Nyheter
Utställningar

HDK söker: Universitetslektor i Design Studies med inriktning child culture

Universitetslektor i Design Studies med inriktning child culture

HDKs utbildningar i design utgår från ett helhetsperspektiv på design, och fokuserar särskilt på den gemensamma gestaltningskompetensen i kärnan av all designverksamhet. Designutbildningarna består idag av ett program, Design, på grundnivå och på avancerad nivå: Design, Child Culture Design (CCD) samt ett program i samarbete med Handelshögskolan: Business & Design. HDK har också en forskarutbildning inom design med 10-tal forskarstuderande och arbetar aktivt med att bygga upp en forskningsmiljö. Vi ger också fristående kurser i design.

Ämne

Design Studies med inriktning child culture

Ämnesbeskrivning

På HDK innefattar ämnet design en dialog mellan praktikbaserade, teoretiska och samhälleliga frågor rörande design och designpraktik. Vi fokuserar på design som konstnärlig gestaltande praktik - från den reflekterande praktikerns kunskapsbildning kring designaktiviteten ur ett inifrånperspektiv till diskussionen och teoribildning kring designverksamhet – som inskriven i olika sociala, kulturella, ekonomiska och teknologiska sammanhang i samtiden såväl som historiskt. En kritisk diskussion av ämnet innefattar därför en diskussion av den samhälleliga, historiska, disciplinära och teoretiska kontextualiseringen och konceptualisering av ämnet i ett bredare sammanhang  dvs det vi benämner ”design studies”.

En viktig ingrediens i upplägget på CCD är input från forskning och kunskap från andra discipliner såsom psykologi, sociologi, pedagogik etc. Studenterna tränas sedan i att omsätta denna kunskap i designprojekt. Child Culture Design Studies är ett unikt område för HDK där kopplingen mellan samhällsvetenskapliga- och konstnärliga kunskaper studeras utifrån barns perspektiv, utveckling och roll i samhället.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i det kollegium som arbetar med designutbildningarna, på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå, samt bedriver forskning. Arbetet kommer i huvudsak att utföras vid masterutbildningen CCD. Som lektor deltar du i arbetet med undervisning, handledning, administration och olika former av utvecklingsarbete samt förväntas vara en aktiv part i kollegiet. Du förväntas bedriva forskning inom din tjänst och därigenom verka för uppbyggnaden av området Child Culture Design Studies.

Du kommer att ha ett ansvar för att tillsammans med andra verka för en utåtriktad samhällsengagerad verksamhet, samt utveckla och problematisera design och designerns roll utifrån ett konstnärligt perspektiv. Arbetet innefattar fokus på kunskapsinhämtning, metoder/processer, deltagande/medskapande, hållbar utveckling, post-disciplinaritet, genus/normkritik och globala utmaningar.

Child Culture Designs upplägg innefattar idag uppbyggandet av en mångvetenskaplig kunskapsplattform som är ett resultat av riktade föreläsningar, seminarier och litteraturstudier parallellt med praktiskt projektarbete. Du kommer att ansvara för vidare utveckling av- och sedan genomförandet av Child Culture Design Studies i samarbete med kursansvariga och programansvarig.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För aktuell anställning krävs även:
Examen på minst avancerad nivå i ett för CCD relevant ämne såsom exempelvis psykologi eller sociologi.

Bedömningsgrund

Vetenskaplig skicklighet

 • Vetenskaplig skicklighet visad genom exempelvis publicering med anknytning till ämnesområdet.
 • Erfarenhet av att utveckla vetenskapliga projekt inom ämnesområdet.
 • Erfarenhet av att ha drivit forskningsprojekt relaterat till barnkultur, med fördel i samverkan med externa aktörer.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i mångdisciplinära projekt kopplat till design.
 • Synlighet och värdering i professionella sammanhang.

Pedagogisk skicklighet

 • Väl genomförd undervisning och handledning på högskolenivå.
 • Drivkraft och intresse för den pedagogiska uppgiften.
 • Mycket god förmåga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnet.
 • Erfarenhet av att utveckla kurser och pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

 • En praktik relevant för ämnesområdet och med fördel särskilt riktat mot lek, lekens redskap samt barns utveckling.
 • Kunskap om barns utveckling och perspektiv, lekens redskap och lekens förutsättningar och möjligheter i samtid såväl som historiskt.
 • Förmåga och intresse av att arbeta multi- och transdisciplinärt.
 • Erfarenhet av ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom universitet/högskola (exempelvis studierektor, ordförande eller ledamot i styrelser eller nämnder på olika nivåer).
 • Mycket god samarbets – och kommunikativ förmåga.
 • Mycket god organisatorisk förmåga.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

 
Anställning

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 50%. Konstnärliga fakulteten tillämpar provanställning 6 månader.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Johnny Friberg +46(0)766 18 47 72, johnny.friberg [at] hdk.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Elisabeth Welander +46(0)31 786 4885, elisabeth.welander [at] hdk.gu.se

Information om hur du söker hittar du här

Ansökan ska vara inkommen senast: 21 april 2017