• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

Konstnär med dold agenda.

Under lång tid har jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst. Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda performance, undervisning och vardag med olika fiktioner och fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever, lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar och i nontheatrical performances (för att citera Kaprow). Sedan jag tog min master på konsthögskolan Valand har jag samlat en stor mängd kunskap, erfarenheter, dokumentation, berättelser, objekt och artefakter från kombinationen av konst och pedagogik. Ett material jag nu samlar och bearbetar för att fördjupa och utveckla de olika konstnärliga metoder, verktyg och mytbildningar jag skapat och använt under mina olika möten. En viktig inspirationskälla till mina arbetsmetoder är det interdisciplinära fältet performance studies och har på HDK startat en av Sveriges första universitetskurser som ger sig in i kombinationen av performance studies, pedagogik och samtidskonst.

Samtidens visuella och performativa kultur består av flera medier och kanaler som ofta överlappar varandra. En interdisciplinär hantering och analys av representation och det som representeras kan öka förståelsen av hur dessa överlappande visuella medier berättar om oss själva och vår tid. Här finns flera utvecklingsmöjligheter för en bred och komplex förståelse av visuella medier och kopplingen till det fysiska rummet och hur vi både är producenter och mottagare av medieflödat.

Mitt intresse ligger i att hantera konst som kreativ handling, ett dynamiskt, performativt och dramatiserat skapande och lärande, där olika former av ”lekplatser” iscensätts. Denna upplösning av disciplinerna är för mig en logisk konsekvens av hur samtidens institutionaliserade konst och konstutbildning har utvecklats. Konstnärer utbildas inom ett utbildningssystem och i en samtidskonstkontext där deltagande och samarbetet hela tiden ingår som en självklar komponent.

Kanske handlar konstutbildning om att skapa en situation för dynamiskt lärande. Mitt sätt att arbeta bygger på performativitet med ett dialogiskt tillvägagångssätt där gruppens kollektiva kunskaper förs fram och används som en del av undervisningen, men även på ett dynamiskt där det icke verbala handlandet ingår som en viktig del. En text blir ett Youtubeklipp som blir en flash mob som blir en blogg som blir en serieteckning som blir ett telefonsamtal som blir ett seminarium. I det här flödet av kommunikation och handling kopplat till performativitet ser jag en stor utvecklingsmöjlighet för den samtida pedagogiken och konsten.

Det här är ett uppdrag att konstnärligt designa framtider och tillsammans skapa ett samhälle där lycka, delaktighet, demokrati och empati är viktiga mål. Konst och lärande är enligt mig animerande och animistiska handlingar

Fredric Gunve http://framtidskonsten.se/

Fredric Gunve

fredric.gunve [at] hdk.gu.se
Universitetslektor i bild