• Forskare

Kristina Fridh tog sin masterexamen i arkitektur 1987 och sin doktorsexamen 2001 på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Hon studerade också inredningsarkitektur på Konstindustriskolan, nuvarande HDK, 1985-86. Hennes doktorsavhandling Japanska rum omarbetades senare till en bok som publicerades 2004. 

Kristina är nu forskare och studierektor för forskarutbildningen på HDK. Från 2006–2009 var hon projektledare för "Ytans materialitet", ett forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning och utveckling (KFoU). Projektet fokuserade på användandet av olika material i rumsskapandet kopplat till olika kulturers föreställningar om rum, med referenser till svensk och japansk arkitektur, samt ett utforskande arbete kring byggnadsglas genom eget designarbete. De japanska arkitektkontoren som studerades var Kengo Kuma & Associates och SANAA – deras svenska motsvarigheter var Wingårdhs och Claesson Koivisto Rune. Forskningsprojektet redovisades och presenterades i form av en utställning på Röhsska museet i Göteborg samt i en bok, Ytans materialitet. Detta projekt är en fortsättning på Kristinas avhandlingsarbete, där traditionell och nutida japansk arkitektur undersöktes – utgångspunkten var traditionella japanska föreställningar om rum. 

Kristina ingår i Architecture in Effect, en gemensam forskningsmiljö för teori och metod inom arkitektur och som finansieras av Formas 2011-2016. Inom denna ram har hon arbetat med forskningsprojektet Tomrummets ofullbordade materialitet, där bryggor skapas mellan materia och medvetande med utgångspunkt i en diskussion om japanska traditionella uttryck för skönhet och nutida arkitektur i Japan.

Fokus i det nya forskningsprojektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” är på fältet textil arkitektur, och projektet pågår från 2016 till 2018, finansiering genom Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning. Projektet tar sin utgångspunkt i frågan: ”Vad är textil arkitektur?” De tre deltagarnas kompetensfält i projektet är textil design och arkitektur och inkluderar ljud-design, och ambitionen är att bygga upp en ny interdisciplinär forskningsplattform för samarbeten i textil arkitektur i en gemensam forskarmiljö. I projektet kommer textila och arkitektoniska strukturer att designas och utforskas för att sammansmälta dem till något nytt, som drar fördel av båda fälten, och som visar nya tillämpningar för fältet textil design i större skalor i urbana miljöer, vilket kan utvidga och berika båda fälten.

Kristina Fridh

kristina.fridh [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 89
Tekn Dr, forskare, studierektor för forskarutbildning

Portfolio

Kristina Fridh

Japomsl_port10c.jpg

Bok

Japanska rum.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Glas_port1a.jpg

Glasprov 1.

Ytans materialitet.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Ytmatsku2a.jpg

Glasprov 2 - skuggor.

Ytans materialitet.
Fotograf: Thorbjörn Magnusson
Ytmatsku1a.jpg

Glasprov 3 - skuggor.

Ytans materialitet.
Ytm_omslag_10phsa.jpg

Bok

Ytans materialitet.