Marianna Tötterman <br/>Veera Pakala

Studenter

Marianna Tötterman
Veera Pakala

Business & Design MA level

Innovationsdesign

– användarstyrd och designstyrd

Målet med examensarbetet har varit att titta närmre på processer inom inovation, speciellt två tillvägagångssätt: användarstyrning och designstyrning. Korrelerar de med varandra och kan de få liknande resultat? Vi har fokuserat på kreativa verksamheter och deras strategier för innovation. Processen har varit en följd av ett intresse för vad utgångspunkter för innovation kan vara, vilka metoder som används för att hitta lösningar så väl som ett intresse för studier av och teorier om innovation.

 

The Design of Innovation - User-Driven and Design-Driven

The aim of the thesis has been to look into innovation processes, especially focusing on two courses of action: user-driven innovation and design-driven innovation. Do they correlate and can they have a similar outcome? The focus lies on creative agencies and their approaches to innovation. The process was sparked by the interest in how innovation is born, what methods and research is done in order to come to a solution as well as an interest in innovation studies and theories.
 

Veera Pakala
veera.pakala [at] gmail.com
Marianna Tötterman
marianna.totterman [at] gmail.com