Martina Green Strömblad

Studenter

Martina Green Strömblad

Design avancerad nivå / Design MA level

ALGAEBRA

– Idéer för en fullpackad värld

En tredjedel av all plast som tillverkas används till förpackningar. Plast har
goda förpackningsegenskaper, men det finns en obalans i förhållandet mellan
produkters hållbarhet (hundratals år) och den faktiska användningstiden
(några minuter). Många livsmedel behöver inte den höga grad av skydd som
plast erbjuder. Algaebra är ett utforskande projekt som understryker ett
holistiskt synsätt på effekterna av en produkts livscykel. Resultatet är ett antal
formexperiment baserade på en hypotes om att använda alger som
livsmedelsförpackningar.

 

ALGAEBRA
Ideas for an over packaged world.

One third of all plastic produced is used for packaging. Plastic has great packaging qualities, but there is an imbalance between the lifetime of products (hundreds of years) and the actual time of utilization (a few minutes). Many foods do not need the high level of protection that plastic provides. Algaebra is an explorative project that emphasizes the importance of thinking holistically about the impacts of a products lifecycle. The result is a number of form experiments based on a hypothesis about using algae as food packaging.
seaweedproject.com
martinaj.green [at] gmail.com
+46760553696

martina_green_stromblad_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
martinagreen_foto_martinagreen_p.jpgLadda ner