Kajsa Lannemyr

Studenter

Kajsa Lannemyr

Design avancerad nivå / Design MA level

Aid through Creativity

Medellin, Colombia, 2015-01-14 – 2015-02-19
En stad i ett land där väpnad inbördes konflikt varit vardag i närmre 50 år, där de lokala gängen och gerillan fångar upp ungdomar och barn på Medellins gator, får dem att springa deras ärenden. Och det gör de, de springer raka vägen in i prostitution, vapen och droghan- del, för de har inget val.
En stad fylld av sina egna flyktingar, där kåkstäderna växer upp längst bergssidorna och klyftorna mellan rika och fattiga är enorm, en ärrad stad och ett ärrat folk, men med så mycket värme. Under fem veckor fick jag vara en del av deras liv, höra deras berättelser, få inblick i hur det är att leva på en plats där du inte har något skyddsnät som fångar upp dig om du faller.
Jag har designat ett koncept för barn och ungdomar i en av Medellins kåkstäder, barn och ungdomar som är en del av en verksamhet som kallas Skaparverkstaden, en plats där de flera gånger i veckan möts för att måla och vara en del av en gemenskap som inte innehåller gatans våld. Konceptet blir ett tillägg i Skaparverkstadens vanliga program, något som kan få deras självförtroende, drömmar och framtidsmöjligheter att växa, genom kreativitet och genom att tränas i att använda och koppla ihop olika delar av hjärnan och på ett lustfyllt
sätt skapa och använda olika sinnen utan ramar och regler, vilket vanligtvis är något de ofta styrs av. Konceptet bygger på att de till Skaparverkstaden, några gånger i månaden får en ask med en övning som tränar sinnen och kreativitet, varje gång en ny ask, med en ny övning som de tillsammans får utföra och efter några månader får barna och ungdomarna själva fylla egna askar med egenpåfunna övningar och aktiviteter som på sikt kan vara en del i att få dem att tänka större, tro på sig själva och vara en del i att förändra sin egen situation.


Aid through Creativity
 
Medellin, Colombia, 2015-01-14 – 2015-02-19
A city where armed civil conflict have been every-day life in nearly 50 years, where the local gangs and guerrillas captures youths and children on the streets of Medellin and get them to run their errands. They run straight into prostitution, drug and weapon dealing. not because they want to but because they do not have a choice
Filled with its own refugees and were the shantytowns grows along the mountainsides and the difference between rich and poor are huge. This is a scarred city and a scarred people, but filled with so much kindness. I had opportunity to spend five weeks of looking in to their lives, listening to their stories, get a bit of understanding for how it is to live a life without having a safety net to catch you if you fall.
I designed a concept for children and youths in the Medellin shantytowns, children and youths who are part of an activity called Skaparverkstaden (the creative workshop), which is a place where they meet, several times a week, to paint and be a part of a community that does not contain street violence. The concept is an extension of the usual activities, something that can improve their self-confidence, dreams and opportunities for the future. Through creativity and practice of using and connect different parts of the brain, in a fun and playful way create and use different senses without frames and regulations, which often is the case. Approximately twice a month the creative workshop will get a box with exercises that prac- tice the senses and creativity. Each time they’ll get a new box, with a new exercise to work with both as a group and individuals and after some months, the children and youth starts to fill their own boxes, with their own exercises and activities that hopefully can be part of make them think bigger, believe in themselves and be part of changing their own situation.

kajsa [at] lannemyr.se
 

kajsa_lannemyr.jpg Ladda ner