Anna Spaak

Studenter

Anna Spaak

Design grundnivå / Design BA level

Att bygga

Ett bord är en möbel med en liggande, plan skiva, som kan användas exempelvis till att äta, arbeta eller sammanträda vid. Bordets funktion är i huvudsak att utgöra ett förhöjt, plant underlag att placera föremål på. Det förhöjda läget gör att det är lättare att komma åt föremålen. Några vanliga typer är matbordet, som används av sittande personer vid måltider; soffbordet, ett lågt bord som används i vardagsrummet; och skrivbordet som används för att kunna placera och komma åt saker man behöver vid arbete, till exempel papper, böcker eller datorer. (Wikipedia)
Projektet har gått under arbetsnamnet Att bygga. Jag har sett på byggande som en process genom vilken människan strukturerar, organiserar men också förstår sin materiella omgivning. Kategorisering möjliggörs av avgränsning och nedbrytning av helhet till delar. Det är en metod för att göra något okänt begripligt och fattbart då nästa steg går ut på att bygga upp en egen förståelse.


To construct

A table is piece of furniture with a horizontal flat surface, which can be used for eating, work, or meetings. The desktop function is primarily to provide an elevated, flat surface to place objects on. The elevated position makes it easier to access the objects. Some common types are the dining table, which is used by seated people at mealtimes; coffee table, a low table used in the living room; and the desktop used to be able to place things you need to work, such as paper, books or computers. (Wikipedia)
The project has developed under the working title To construct. I have regarded the process of building as a method by which human beings structure, organize and also understand their material environment. Categorization is made possible by the delimitation and decomposition of the whole into parts. It is a method of doing something unknown understandable and comprehensible when the following step is to build our own understanding.
 

 

anna_spaak.jpg Ladda ner