Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildnings- och forskningscentra Business & Design Lab. Formerna är varierade: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, observationer och praktiskt arbete.

Undervisningen utgår till största delen från frågeställningar och problem som skall behandlas med hjälp av relevant kunskap. Projektarbeten bedrivs under handledning men med stort eget ansvar från studenternas sida. Detta gäller särskilt de projekt som genomförs i samarbete med företag och organisationer utanför skolan, där vi skriver avtal om vilka insatser som förväntas av de olika parterna.

Undervisningen utgår hela tiden från att du samarbetar i grupp med andra studenter. Detta förutsätter att du har en hög grad av närvaro och vill samarbeta gränsöverskridande.

Varje delkurs examineras individuellt med betyget Godkänd eller Underkänd. Formerna för examination varierar och framgår av de fastställda kursplanerna för respektive kurs.

Textansvarig: Henning Eklund