Innehåll

En stor del av utbildningen handlar om att omsätta kunskap och forskning kring barnkultur i designprojekt. Att få tillgång till kunskap och kontext för att sedan få träning i sin egen designpraktik. Vilka frågor står på morgondagens designagenda? Förhoppningarna om ett hållbart samhälle behöver genomsyra allt vi gör och så även det kritiska förhållandet. Social hållbarhet är alltid närvarande med frågor kring jämlikhet, jämställdhet, etik, ekonomi och rättvisefrågor.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper i kreativa processer och möjlighet att forma ett tydligt förhållningssätt till designämnet. Samtidigt får du en specialistkompetens att ha barns perspektiv i fokus. Utbildningen belyser barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället. Vi fokuserar på barns lek, lärande, utveckling, kultur, hälsa och framförallt på lekens redskap.

Child Culture Design innehåller ett stort inslag av möten med olika typer av kompetens. Du kommer att träna dina praktiska och teoretiska kunskaper inom samtliga kurser och projekt. Vissa projekt kommer att genomföras med externa samarbetspartners och spänna över områden som exempelvis gestaltning av miljöer där barn vistas, dessa miljöers produkter, leksaker, interaktiva föremål, utelekredskap, barnböcker och nya media.


Du kommer att arbeta inom tematiska projekt av varierande längd. Utbildningen varvar kurser som görs i samarbete med externa aktörer med projekt där du, i samarbete med våra lärare, skapar individuella projekt inom givna teman. Våra teman är inte knutna till speciella gestaltningsområden utan fokuserar på olika områden eller perspektiv. Tematiska områden kan exempelvis vara Den lekande människan, Mobilitet eller Bild och berättande. Inom ramen för temat kan du välja att fördjupa dig inom ett designområde eller arbeta gränsöverskridande. Utbildningen utgår från varje students individuella målsättning och fördjupning inom designområdet. Under utbildningen möter vi och arbetar ihop med barn i olika varianter av delaktighetsprocesser.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning, litteraturstudier, projektarbete och workshops, både enskilt och i grupp.

Målet är att du skall få en mångvetenskaplig kunskapsplattform och övning i att omsätta denna i designprojekt. En konstnärlig och humanistisk grundsyn genomsyrar utbildningen. Undervisningen sker på engelska. 


Kursplaner:
DEMCD1 Konstruktution av barndomen, 30 hp
DEMCD2 Lek, varseblivning och kultur, 30 hp
CCD30A Barn och samhälle, 22,5 hp
CCD40A Examensprojekt - förberedelse, 7,5 hp
DEMCD5 Examenskurs Child Culture Design, 30 hp

Text Johnny Friberg 

Bilden är hämtad från Pontus Erikssons portfolio.