Innehåll

Den konstnärliga praktiken är navet i utbildningen. Som student formulerar du och driver individuella konstnärliga projekt. Professorer, lärare och tekniker med olika specialkunskaper fungerar som handledare i arbetet. Du har stor frihet att forma dina egna studier, vilket kräver självständighet och initiativförmåga.

På HDK får du tillgång till välutrustade verkstäder mitt i centrala Göteborg.

I mötet med andra studenter och i externa samarbeten skaffar du dig insikter om din egen verksamhet och roll; ur ett konstnärligt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Det individuella ateljéarbetet kombineras med gemensamma och individuella genomgångar, muntlig och skriftlig presentation, teoretiska diskussioner och seminarier för att ge dig redskap att analysera ditt arbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Termin 1

KHMA1A, Introduktion master, 7,5hp

Masterstudierna inleds med ämnesspecifik praktisk och teoretisk introduktion. Studenten skisserar upp

inriktning och mål med studierna i ett Artist Statement.

 

KHMA1B, Metod och kontext, 22,5hp

Kursen består av två delkurser:

Experiment/Experiment, 12,5hp – Delkursen syftar mot att vidga praktiska och tekniska erfarenheter med experiment och risktagandet som konstnärliga metoder.

Influenser/Influences, 10hp – Delkursen syftar mot att vidga förståelsen för skilda konstnärlig kontexter, att bredda referensramarna och att utarbeta en

konstnärlig utforskande arbetsmetod.

 

Termin 2 

Terminen inleds med att studenten läser en av följande två valbara kurser:

Alternativ 1: FKAKG1, Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet/Art and Public Space, 15hp (länk till kursplan)

En praktisk och teoretisk kurs som behandlar konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön.

Kursen reser konkreta frågeställningar kring vad en verksamhet med offentlig konstnärlig gestaltning

kan innebära, både ur ett praktiskt och ett estetiskt perspektiv. Kursen inkluderar aspekter på

exempelvis: brukaren, rummet, hållbarhet, säkerhet, ekonomi, etik och rättigheter.

 

Alternativ 2: KHMA1C, Fördjupade studier 1/Deeper studies 1, 15hp

Kursen erbjuder tid för koncentrerade studier där egna konstnärliga frågeställningar formuleras och

bearbetas. Stor vikt läggs vid att hitta förtroende för sin egen arbetsmetod.

KHMA1D, Fördjupade studier 2/Deeper Studies 2, 15hp

Kursen syftar till att samla ihop, analysera och använda de samlade erfarenheterna i en avslutad

konstnärlig gestaltning samt i en självreflekterande text som knyter an till det Artist Statement som

formulerades i början av termin 1.

 

Termin 3

Det andra året inleds med kurs där utställningsmediet står i centrum samt hur man kommunicerar sin konst rumsligt och visuellt. Därefter vidtar förberedelser för och genomförande av examensarbetet; förberedande studier och experiment inför examensarbetet.

KHMA2A, Fokus / Focus, 15hp

Fältet för examensprojektet ringas in och en problemformulering för årets konstnärliga arbete

formuleras. Fokus skiftar från den egna initierade blicken till betraktarens blick – att se och att synas.

Utställningsmediet undersöks i praktik och teori.

 

Examensarbete 1/Exam Project 1, 15hp

Under Examenskurs 1 och 2 ska alla kunskaper och färdigheter under utbildningen integreras.

Examensarbetet innebär ett självständigt gestaltande arbete där alla delar från idé och

planering till genomförande och presentation ingår. Under Examenskurs 1 skrivs en projektbeskrivning där examensprojektet formuleras med beaktande av utbildningen lärandemål. Efter godkännande av projektbeskrivningen kan examensarbetet påbörjas.

 

Termin 4

Examensarbete 2/Exam Project 2, 15hp

Examensarbetet fördjupas och kontexten förtydligas. Studenten arbetar i dialog med

handledare.

Examensrapport/Exam Report, 7,5hp

Som en del av examensarbetet skriver studenten en examensrapport som beskriver de erfarenheter som

studenten har gjort under det självständiga gestaltande arbetet och placerar detta arbete i en

vidare kontext.

Kommunikation, profilering, identitet/Communication, Profiling, Identity, 7,5hp

Kursen tar upp förutsättningar för det professionella yrkeslivet samt presentation av det egna

konstnärliga arbetet inom ramen för den examensutställning som avslutar utbildningen.

 

Foto: Bilden är hämtad från Josefine Flaigs examensarbete 2016 (bilden är beskuren)