Innehåll

Frågor kring innehåll och mening utgör grunden för arbetet på Bild och visuell kultur. Kurserna genomförs med en blandning av praktiskt arbete och teoretisk förankring, både inom gestaltning och bilddidaktik.

Inriktningen behandlar visuella kultur- och kommunikationsteorier i förhållande till estetiska och konstnärliga processer och undersökningsmetoder. Progressionen i kurserna konstrueras utifrån ett projekt- och processorienterat arbetssätt genom konstnärlig gestaltning.

Den vetenskapsteoretiska progressionen utgår från ett sociokulturellt och konstruktivistiskt kunskapsperspektiv som ställs mot andra perspektiv som finns inom eller angränsar till utbildningsvetenskap, genusteori, bildteori, kulturteori och så vidare.

 Barn och ungas identitetsutveckling och förhållande till samhälle och kultur behandlas i delkurserna. Detta i sin tur ställs mot olika vetenskapsteoretiska perspektiv och nya bildpedagogiska fält som definieras med termen visuell kultur. Bildpedagogiska teorier, ideologier liksom bilddidaktiska metoder och traditioner belyses såväl ur ett historiskt liksom nutida perspektiv.