Undervisningsform

Utbildningen innefattar konstnärlig gestaltning som undersökande metod med fokus på ett processbaserat lärande. All undervisning sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

 Bild och visuell kultur förestår en progressiv bildpedagogisk tradition som är med i sin tid och aktivt deltar i omkonstruktionen av bildämnet. Lärande ses utifrån ett vidgat kunskaps- och språkbegrepp där språk omfattas av olika kommunikativa former. Hållningen är ämnesintegrerande vilket innebär lärande genom bild. Utgångspunkten återfinns i en undervisning där ett modernt konstbegrepp problematiseras utifrån en radikal estetik och samtidskonst.